De beknopte geschiedenis van Dadizele

datum gebeurtenis
1147 de naam Dadingisila, eerste naam van ons dorp en naam van onze kring, staat in een oorkonde van de abdij van Hasnon, in Noord-Frankrijk ten zuiden van Doornik.
1180 de naam Dadigsela staat in een oorkonde van Filips van den Elzas, graaf van Vlaanderen, uit abdij te Mesen, nu in rijksarchief te Brugge
1180 er is al een kerk in Dadizele want er worden jaargetijden gelezen voor Lambertus van Dadizele
1245 Margaretha II van Constantinopel, kleindochter van Filips van den Elzas, gravin van Vlaanderen, schenkt giften aan Dadizele
1270 jaargetijde voor Willem Martin
1300 Willem, Heer van Dadizele vergezelt Gwijde van Dampierre, zoon van Margaretha II van Constantinopel, graaf van Vlaanderen, naar Parijs
1356 Daniël van Dadizele neemt deel aan de slag van Poitiers (in feite het dorpje Maupertuis, nu Nouaillé-Maupertuis genoemd, zie http://www.nouaille-1356.org/pages/histoire.php) , één van de veldslagen van de 100-jarige oorlog waarbij de Vlaamse adel in tegenstelling met de Vlaamse steden de kant van de verliezende partij, Frankrijk, kiest. De Franse koning beloont zijn zoon Filips de Stoute met de schenking van het hertogdom Bourgondië. Filips neemt ook de weduwe over van de jong overleden vorige hertog, Margaretha van Male, de dochter van Lodewijk van Male.Hun zoon is Jan zonder Vrees.
1375 Rogier, heer van Dadizele en grootvader van Ridder Jan, maakt een verslag over het leen van Dadizele
23-02-1432 geboorte van Dadizeles bekendste burger aller tijden: Jan van Dadizele, geridderd in 1479
1455 Jan van Dadizele huwt met Katelijne Breydel afstammelinge van Jan Breydel gekend van de Gulden Sporenslag. Haar moeder was Katelijne van den Beurse, telg van de familie die de beurs (die dus naar die familie genoemd werd!) oprichtte.
13-05-1455 Isabeau van Portugal, 3de echtgenote van hertog van Bourgondië, Filips de Goede, bezoekt Dadizele: zie brandglasraam
1462 Ridder Jan legt de eerste steen van de nieuwe kerk van Dadizele: zie brandglasraam in onze basiliek
1462 octrooi van Filips de Goede: de "ville et seigneurie de Dadizeele" mag een markt houden; was Dadizele een stad? In ieder geval waren er wallen, vestingen en poorten: de Kortrijkpoort, de Westpoort en de Oostpoort.
1463 op de woensdag van de goede week wordt de eerste weekmarkt gehouden
12-08-1463 vergunning van Filips de Goede om schuttersgilde op te richten
1463 bulle van Paus Pius II: er is jaarlijks plechtige mis op 8 september, feestdag van Onze Lieve Vrouw
15-09-1463 eerste jaarmarkt te Dadizele
13-11-1463 Filips de Goede bezoekt Dadizele met zijn zus, Agnes van Bourgondië, echtgenote van Karel v. Bourbon
09-09-1464 eerste vogelschieting door de St.-Sebastiaansgilde
1466 octrooi: Jan van Dadizele krijgt toelating om huizen te bouwen
1466 Willem Fillastre, onze bisschop van Doornik bezoekt Dadizele; afbeelding in brandglasraam in onze basiliek
1469 staat van de bevolking van de kasselrij kortrijk: er zijn 178 huizen en 900 inwoners. In Moorsele:121, in Gullegem 147, in Geluwe 161 en te Menen 380 inwoners (!)
17-05-1469 Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, op bedevaart in Dadizele,hij komt later nog verschillende keren
1470 Antoine de Rivière, Heer van Schales, komt op bedevaart naar Dadizele
1472 Adolf van Kleef (Cleve), Heer van Ravenstein, bezoekt Dadizele
28-02-1477 Jan van Dadizele benoemd tot baljuw van de stad Gent
1478 aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk bezoekt Dadizele voor de eerste keer en hij is de gast van Ridder Jan
07-08-1479 Jan van Dadizele wint als aanvoerder een belangrijke strijd in Guinegate (Noord Frankrijk) en hij wordt ter plekke tot Ridder geslagen door Maximiliaan van Oostenrijk
19-08-1479 Maximiliaan van Oostenrijk en zijn echtgenote Maria van Bourgondië bezoeken Dadizele: zie brandglasraam
03-1480 brief van een magistraat van Gent over een list tegen Ridder Jan
1480 einde jaarmarkt
06-05-1481 bijeenkomst van Maximiliaan van Oostenrijk met de Ridders van het Gulden Vlies: Ridder Jan is er ook bij
03-09-1481 brief van Maximiliaan van Oostenrijk aan Ridder Jan met het verzoek naar Antwerpen te komen: het waarom zal voor eeuwig een raadsel blijven.
07-10-1481 aanslag op Ridder Jan
21-10-1481 dood van Ridder Jan
1568 "Rentebouck van de Heerlicke rente commende jaarlicx in ter heerlichede van Dadizele..."
1579 - 1583 de kerk van Dadizele vernield door de Schotten die in het Calvenistische Menen verblijven. Slechts één handschrift met de mirakelen en een pauselijke bulle uit de Kerkarchieven overleven de ramp
1614 "Rentebouck van Dadizeele gemaakt in het duisent jaar sesse hondert ende XIIII bij Lowys de Bersaques vry en ghesworen landtmeter ..."
1618 toestemming van kanunnik Philip de Vicq uit Ieper om het overgebleven handschrift te drukken onder de titel "Kort begrip van de historie en de mirakelen...". Verschillende herdrukken van dit "mirakelboekje" zullen volgen.
10-09-1622 broederschap van de Rozenkrans opgericht
1645- 1647 oorlogsjaren en pest
1650- 1658 legerbenden in Dadizele
15-11-1653 Martin de Croix koopt de herberg "het Schaack"
1659 koperen plaat gemaakt waarvan de bekende bedevaartvaantjes werden gemaakt
20-01-1644 akte door de St. Sebastiaansgilde: ze laten een schilderij maken die St.-Sebastiaan voorstelt en het zal boven het St. Sebastiaansaltaar hangen
18-09-1682 tekst geschreven door koster Van de Weghe over verandering parcours processieweg
31-07-1683 bulle van Paus Innocentius XI: er is een volle aflaat te verdienen voor diegene die de kerk van Dadizele bezoeken en er voor hem bidden
25-01-1685 inrichting van Broederschap van de Heilige Drievuldigheid
07-01-1686 Ignaas Ferdinand de Croix schenkt de herberg "Het Schaack" aan de St.-Sebastiaansgilde en de herberg krijgt hierdoor de naam St.-Sebastiaan
1688 nieuw altaar voor het broederschap van de Rozenkrans
14-04-1688 besluit van de Staatsraad: Dadizele telt 712 inwoners
26-07-1696 overeenkomst tussen Ferdinand de Croix en pastoor De Clercq over het benoemen van onderpastoor, koster, kerkemeesters, dismeesters
1690- 1695 lijst kerkuitgaven van pastoor De Clercq
1692-1694 wegens oorlogsomstandigheden is er geen noveen meer
1693 Jan van Moerkerke uit Kortrijk schildert de mirakeltaferelen
1700 geboorte van beeldhouwer Jan Vanhecke, bekend van o. a. de huidige preekstoel van de Onze Lieve Vrouw kerk in Brugge.
31-03-1700 testament van Adrianus de Croix: hij sticht een fondatie voor het onderhoud van de statiën.
03-07-1705 opneming van het maalrecht: 688 inwoners
1706 in de archieven van het kasteel staan de verliezen ten gevolg van de legerbendes
11-06-1722 onze bisschop (in 1559 is Dadizele overgegaan van bisdom Doornik naar Ieper) van Ieper verleent 40 dagen aflaat bij het bezoeken van de statiën te Dadizele
1722 broederschap van de Heilige Rochus gesticht (rederijkersgilde)
08-09-1722 Mgr. Jan Baptist de Smet, bisschop van Ieper, bezoekt de processie in Dadizele
1725 leenboek waaruit blijkt dat het kasteel van Dadizele op de "Motjes" stond
1726 leenboek door Gregorius Berghman, landmeter te Ledegem: de halle van Dadizele stond op de plaats van van de herberg "De drie Koningen"
03-06-1737 geboorte van Pieter Jan Bouckaert, geneesheer
1737 vaandel van broederschap van de Rozenkrans gemaakt
28-01-1739 ledenlijst van de St.-Sebastiaansgilde
1743 ledenlijst van de St.-Sebastaansgilde
02-12-1748 paus Benedictus XIV laat de oprichting broederschap H. Kruis toe
1752 Jacques Holvoet, afkomstig van Pittem, wordt burgemeester te Dadizele, schepen van de Roede van Menen en ....
1753 - 1770 lijsten paasbezoeken van pastoor Vandermeersch
1760 afschaffing St.-Sebastiaansgilde
05-08-1762 octrooi ter toelating nieuwe oprichtng St.-Sebastiaansgilde en reglement met 37 artikelen
26-08-1762 aanstelling van Jacques Holvoet als griffier en inhuldiging van de nieuwe St.-Sebastaansgilde
05-09-1762 de Heer van Dadizele bepaalt dat er 1 maal per 2 jaar,op de maandag na de eerste zondag van de noveen, een koningschieting mag zijn.
17-02-1763 geboorte van Jozef Holvoet te Dadizele; hij zal een zeer grote carrière maken
1769 uit de kerkboeken van pastoor Van der Meersch blijkt dat er opnieuw weekmarkten worden opgericht
31-05-1769 Menen vraagt de afschaffing van deze weekmarkt en de heer van Dadizele, J.A.Ferdinand de Croix dient de Menenaars van antwoord.
1787 Jozef Holvoet tot advokaat van de Raad van Vlaanderen benoemd
15-05-1789 Jozef Holvoet tot schepen van Kortrijk benoemd
1794 Dadizele geplunderd tijdens het beleg van Menen
1797 pastoor Ghyselen laat de kerk sluiten
1798 pastoor Ghyselen, ondergedoken, wordt gevangen genomen
1779 pastoor Ghyselen laat vanuit de gevangenis in Rijsel weten dat het Mariabeeld in veiligheid werd gebracht
12-09-1799 de kerkmeubelen worden verkocht
15-09-1802 Jozef Holvoet benoemd tot prefectuur raadsheer
1803 er zijn 1400 inwoners in Dadizele
11-11-1804 Jacques Holvoet, vader van Jozef,sterft te Dadizele op de leeftijd van 82 jaar.
1806 Mgr. F. de Beaumont, onze bisschop van Gent, verenigt de broederschappen van St.-Rochus en van H. Sacrament
22-03-1807 brief van de burgemeester aan de onderprefect: er zijn 327 woningen in Dadizele
30-05-1810 Jozef Holvoet benoemd tot rekwestmeester bij de Staatsraad
20-04-1811 dood van dokter Pieter Jan Bouckaert, grootvader van Debats, senator te Gent, grootgrondbezitter te Dadizele
20-02-1812 Jozef Holvoet wordt prefect van het departement Gemappes
01-05-1812 Jozef Holvoet prefect te Montbrison (Loire)
1814(?) Koning Willem benoemt Jozef Holvoet tot lid van de geheime raad van België
1814 brief van Paus Pius VII: 7 jaar aflaat tijdens de heel speciale noveen dit jaar
08-04-1815 Jozef Holvoet benoemd tot commissaris afgevaardigde in de departementen Leie en Schelde
22-04-1815 Jozef Holvoet benoemd tot lid van de commissie ter herziening van de grondwet
18-08-1815 Jozef Holvoet benoemd tot voorzitter van de afgevaardigden van de zuidelijke delen van het land
16-09-1815 Jozef Holvoet staatsraadsheer
26-08-1816 oprichting broederschap van H. Hert van Jesus
1816 Mgr. De Broglie, bisschop van Gent en Mgr. L. du Bourg, bisschop van Louisiana USA, bezoeken Dadizele
1819 paus Pius VII geeft een eeuwig aflaat voor wie...
09-12-1819 onder pastoor Ghyselen: zusters van Liefde van H. Vincentius à Paulo starten in Dadizele
23-11-1822 Jozef Holvoet gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen
1823 Jozef Holvoet in de adelstand verheven
1824 pastoor Ghyselen vergroot het koor van het Heilig Kruis
1825 bouw van het bejaardentehuis onder impuls van Gravin Louise de la Grange (weduwe Phil. de Croix)
09-05-1826 Jozef Holvoet benoemd tot lid van de eerste kamer van de Staten Generaal
1827 pastoor Ghyselen bouwt nieuwe kapel voor O.L. Vrouw
10-01-1838 testament van pastoor Ghyselen
24-01-1838 Jozef Holvoet sterft te Mechelen, later kreeg hij een gedenksteen door Jean de Bethune in de basiliek van Dadizele
1850 einde weekmarkt
17-12-1853 broederschap van de Rozenkrans opnieuw opgericht
08-06-1854 Mgr. Malou, onze bisschop van Brugge, richt opnieuw het broederschap van de H. Drievuldigheid op
08-12-1854 uitroepen van Maria Onbevlekte Ontvangenis
25-03-1855 brief Mgr. Malou over de nieuw op te richten kerk te Dadizele
13-04-1857 tweede brief van Mgr. Malou over de nieuw op te richten kerk
16-08-1853 derde brief van Mgr. Malou over de nieuw op te richten kerk
08-09-1857 eerste steenlegging nieuwe kerk
15-08-1858 oprichting van genootschap H. Vincentius à Paulo
1860 rusthuis toevertrouwd aan de Zusters van Liefde, Kortemark
1862 bedevaarten voor de zieke bisschop Malou
1864 dood van Mgr. Malou
25-04-1864 de nieuwe bisschop van Brugge, mgr. Faict, beveelt de kerk van Dadizele aan aan zijn gelovigen van het bisdom
17-12-1865 in gans bisdom start de jaarlijkse omhaling voor de kerk van Dadizele, einde omhalingen in december 1879
1866 bedevaarten voor de cholera-epidemie
01-09-1867 eerste mis in de nieuwe kerk
04-06-1869 Mgr. Wemaer, vicaris-generaal, bezorgt relikwieën uit Rome aan Dadizele
14-12-1868 50 jaar zuster Seraphine Verschaeve te Dadizele
21-04-1872 bedevaarten ten gunste van de Paus
03-07-1876 oprichting genootschap der arme kerken
08-09-1880 de nieuwe kerk wordt ingewijd door Mgr. Faict
1880 de vrije school wordt gebouwd
31-01-1882 paus Leo XIII kent aan de kerk van Dadizele het statuut van basiliek toe:naast de H. Bloedkapel te Brugge, de enige basiliek in het bisdom Brugge.
1884 vondst Romeinse munten te Dadizele
31-12-1888 Dadizele telt 1800 inwoners
08-09-1889 plechtige jubileum ter ere van Onze Lieve Vrouw